வேறொரு பெண்ணுடன் காதலர் தினம் கொ ண்டாடிய கணவர் ..!! இறுதியில் மனைவியி டம் சி க்கிய ப ரிதா பம் ..!!

நாம் தினமும் பல செ ய்திகளை பா ர்க்கிறோம், கே ட்க்கி றோம் அவை அனைத்தும் நம் ம னதில் நி ற்பதி ல்லை. ஆனால் ஒரு சில செ ய்திகள் நம்மை ஆ ச்சர் யத்தில் ஆ ழ் த்தி வி டும் என்பது தான் உ ண்மை. தற்போது அப்படி ஒரு சு வார சிய மான ச ம்பவம் ஒன்று இணையத்தில் வெ ளியாகி உள்ளது.

அது , நே ற்றைய தினத்தில் காதலர் தினம் உ லகெ ங்கும் கொ ண்டா டப்ப ட்ட நி லையில்,  காதலி யுடன் காதலர் தினம் கொ ண்டா டிய நபர் மனைவியி டம் கை யும் க ள வு மாக சி க் கி யு ள்ளார். பாட்னாவில் உள்ள பை லே சா லையில் தனது கணவர் வே றொ ரு பெண்ணு டன் செ ல்வதை பார்த்த மனைவி, அ வர்களை ம டக் கி பி டித்து, ந டு ரோ ட்டில் கணவரை தி ட் டித் தீ ர் த்து ள்ளார்.

பி ன்பு ச ம்பவ இடத்திற்கு வந்த பொ லி சார் வி சா ரணை ந டத்தி யதில், திருமணமாகி 3 ஆண்டுகள் ஆ ன நி லையில் இரண்டு குழந்தைகள் இ ருக்கி ன்றனர். குழந்தைகள் பி ற க்கும் வ ரை ந ன்றாக இருந்த கணவர் தற்போது இ வ்வாறு மா றிவி ட்டா ர் என்று மனைவி கூறியுள்ளார். ஆனால் கணவ ரோ காதலியை அ ழை த்துக் கொ ண்டு காதலர் தி னத் தி னை கொ ண்டா டுகி ன்றேன் என்று தெ ரவி த்து ள்ளார்.

ச ம்ப ந்தப்ப ட்ட மூன்று பே ரையும் காவல் நி லையத்திற்கு அ ழை த்துச் சென்று ச மா தா னம் செ ய்து ம் முடியவில்லை. இதனால் மனைவி கொ டு க்கும் பு கா ரின் அ டி ப்ப டையில் ந டவ டி க்கை எ டுக் கப்ப டும் என்று பொ லி சார் கூ றியுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.