வீட்டில் வளர்க்கப்பட்ட இந்த ஆடு வயிற்றில் என்ன இருந்தது தெரியுமா? நிச்சயம் ஷா க் ஆகிடுவீங்க!

வீட்டில் வளர்க்கப்படும் வி ல ங் குகளுக்கு உணவு வைக்கும் பொழுது கவனமாக வைக்க வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணம் இக்காட்சியே ஆகும். சிறுகுழந்தைகள் விபரம் தெரியாமல் எதையாது கீழே இருந்து எடுத்து சாப்பிட்டுவிடும். அது செ ரி மானம் இல்லாமல் வ யி ற்றில் போய் த ங் கிவிடும். சில கிராமப்புறங்களில் இதனை குழல் வைத்து வெளியே எடுத்துவிடுவார்கள். அதுபோல் இங்கு ஆடு ஒன்றின் வ யி ற்றில் ஏ கப்பட்ட பொருட்கள் இ ரு ந்துள்ளதை நபர் ஒருவர் குழ ல் வைத்து வெ ளியே எடுத்துள்ளார். குறித்த காட்சியில் ஆணி முதற்கொண்டு வ யி ற்றில் இருந்த பொ ருட்களை நீங்களே பாருங்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!