வகுப்பறையில் அரங்கேறிய காதல் காட்சி..!! பள்ளியில் மாணவர்களை அடிக்கும் கூத்தை பாருங்கள்..!! பெற்றோர்களே ஜாக்கிரதை..!! வீடியோ உள்ளே

நாம் அன்றாடம் பல விதமான செய்திகளை காண்கிறோம், கேட்டகிறோம். நம்மை மிகவும் யோசிக்க வைக்கும் வகையில் தான் ஒரு சில செய்திகள் அமைகிறது. அது போன்ற செய்தி தான் இதுவும். பள்ளியோ, கல்லூரியோ என்று சரியாக தெரியாத நிலையில் மாணவி ஒருவருக்கு மாணவர் ஒருவர் காதல் ப்ரபோஸ் செ ய்யும் காட்சி இணையத்தில் வை ரலாகி வருகின்றது.

இன்றைய நிலைகளில் பிள்ளைகளை வெளியே தனியாக அனுப்புவதற்கு மட்டுமின்றி படிக்க அனுப்புவதற்கும் பெற்றோர்கள் அ தி க மா கவே பயப்படுகின்றனர். குறித்த காட்சியினை  பலரும் படிக்க அனுப்பினால் பிள்ளைகள் என்ன செ ய்கின் றது என்பதை பெ ரும் கொ ந் த ளி ப் பு ட ன் கூறியுள்ளனர். மேலும் பெற்றோர்கள் ஜா க் கி ர தை என்ற தலைப்பில் இக்காட்சி வெ ளியி டப்ப ட்டுள்ளது.

மற்றுமொரு காட்சியில் பள்ளிச்சீருடையில் இருக்கும் ஜோடிகள் காதலை வெ ளிப்ப டுத்தியுள்ளனர். இக்காட்சிகள் பலரையும் அ தி ரு ப்தி யில் ஆ ழ்  த் தி யுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.