ம களை கி ண்டல் செ ய்த ந பரை தைரி யமாக த ட் டி கே ட்ட தா ய்க்கு நே ர்ந்த கொ டூ ர ம்..! – வைரலாகும் வீடியோ..!

காஜியாபாத்தின் கா வி நகர் ப குதியிலே இச் ச ம்ப வம் ந டந்து ள்ளது. சுனில் சவுதாரி என்ற நபர் அ தே ப குதியை சே ர்ந்த முகேஷ் தேவி எ ன்பவரின் ம க ளை தொ டர்ந்து கி ண் ட ல் செ ய் து வ ந்துள் ளார்.

இ ந் நி லையில், த ன து ம க ளை கி ண் ட ல் செ ய் து வ ந்த சுனில் சவுதாரியை முகேஷ் தேவி த ட் டி கே ட்டு ள்ளார்.

இ தனால், கோ பம டைந்த சுனில் 50 வ ய தா ன முகேஷ் தேவியை ந டு ரோ ட்டில் இ ரு ம் பு நா ற்காலி யால் அ டி த் து ள் ளா ர். அ ப் ப குதியலிரு ந்தவர்கள் அ னைவரும் சு ற்றி நி ன்று ச ம்ப வத்தை வே டிக்கை பா ர்த்து ள்ளனர்.

இ தனையடுத்து, முகேஷ் தேவியின் க ணவர் அ ளித்த பு கா ரி ன் அ டிப்ப டையில் காஜியாபாத் பொ லிசார் சுனில் சவுதாரியை கை து செ ய் து நீ திமன்ற கா வலில் வை த்துள் ளனர்.

கா யங்க ளுடன் ம ருத்துவம னையில் அ னுமதிக்க ப்பட்ட முகேஷ் தேவி த ற்போது ந லமாக இ ருப்பதாக பொ லிசார் த க வ ல் தெ ரிவிக்கப்ப ட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.