பேச மறுத்த கா.த.லியை ந.டுரோ ட்.டில் வைத்து க.த். தி.யா ல் வே. ட் .டி.ய காதலன்..மீண்டும் கா.த.லா.ல் ஏ ற் பட்ட வி.ப.ரீ த செ.யல்…

கர்நாடகாவில் நடுரோட்டில் வைத்து கா தலியை க.த்.தி.யா.ல் கொ.டூ.ர.மா.க வெ.ட்.டி.ய இளைஞரின் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி ப.ர.ப.ர.ப்.பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் ஹூப்ளி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆஷா என்ற இளம் பெண்ணும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த இஸ்மாயில் என்ற இளைஞரும் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் கடந்த 5 மாதங்களாக இஸ்மாயிலிடம் பேசுவதை ஆஷா நிறுத்தியுள்ளார். இதனால் ம.ன.மு.டை.ந்.த இஸ்மாயில் தன்னை தொடர்ந்து காதலிக்குமாறும், தன்னிடம் பேசுமாறும், ஆஷாவை தொடர்ந்து வ.ற்.பு.று.த்.தி வந்துள்ளார்.

மேலும் தொலைபேசி, மற்றும் வாட்ஸ் அப் மூலமும் ஆஷாவுக்கு தொடர் தொ.ந்.த.ர.வு கொ டுத்துள்ளார். ஆனால் ஆஷாவோ இஸ்மாயிலின் நட்பை முழுமையாக து .ண் டி த் து ள்ளார்.இ தனால் ஆ.த்.தி.ர.த்.தி.ன் உ ச் சி க்கு செ ன்ற இஸ்மாயில், ஆஷாவை கொ .லை செ.ய்.ய  தி.ட்.ட.மி.ட்.டு.ள்.ளா.ர். இ தனால் க ட ந் த தி ங்கள் கி ழமை (21-12-2020) கா லை யில் அ லுவலகத்திற்கு செ ல்வ தற்காக ஆஷா அ வரது வீ ட்டிலிருந்து கி ளம்பி வெ ளியே வ ந்துள்ளார்

சிறிது தூரம் சென்றதும் எ தி ரே இஸ்மாயில் வந்துள்ளார். ஆனால் இஸ்மாயிலை ஆஷா க ண் டுகொ ள்ள வி ல் லை, இதனால் ஏற்கெனவே தி ட்ட மி ட்ட ப டி, ம.றை.த்.து வைத்திருந்த க.த்.தி.யை எடுத்து இஸ்மாயில் ஆஷாவை கொ.டூ.ர.மா.க வெ.ட்.டி.யு.ள்.ளா.ர்.

இதனால் சு யநி ன வை இ ழந்த ஆஷா ர.த்.த வெ.ள்.ள.த்.தி.ல் அ ங்கேயே வி.ழு.ந்.தா.ர். க ண் இ மை க்கு ம் நேரத்தில் நடந்த இ ந்த கொ.டூ.ர ச ம்ப வத் தை பார்த்தவர்கள் இஸ்மாயிலை வி.ர.ட்.டி பி.டி.க்.க மு யன் றனர்.ஆனால் அவர் அங் கி ரு ந்து த.ப்.பி.யோ.டி.வி.ட்.டா.ர். பி ன்னர் அ வர்கள் உ.யி.ரு.க்.கு ஆ.ப.த்.தா.ன நி லையில் ஆஷாவை ம ரு த் து வம னை யில் அ னு ம தி த்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!