பிரபல பின்னணி பாடகர் உ ன்னி கிருஷ்ணனின் மனைவி யார் தெரியுமா..? இணையத்தில் வைரல் ஆகும் அவரின் புகைப்படம் இதோ..

சி னிமா உ லகி ல் ஒரு சில பாட கர் ம ட்டு ம்தா ன் தன க்கா க கு ரல் வள த்தா லும் த னது தி றமை யாலு ம் இ ன்ற ளவும் ம க்க ள் ம த்தி யில் பி ரப லம் அடை ந்து உ ள்ளா ர்கள். அந்த வகையில் பாடகர் உ ன்னி கிரு ஷ்ணனின் தெ ரியா தவ ர்கள் இரு க்கவே மாட் டார்கள். இவர் கர்நாடக இசை க லைஞ ரான உன் னி கிருஷ்ணன் ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையில் வெளி யான என் னவளே அ டி என் னவளே எ ன்னும் பா ட்டை பா டி தான் தி ரையு லகி ற்கு அ றிமுக மான வர். மேலும் இவர் பாடிய பாடல் தே சிய வி ருதை யும் வெ ன்று ள்ளார். இதனை தொட ர்ந்து த மிழ், மலை யாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் என பல மொ ழிக ளில் இவர் பல நூறு பாட ல்க ளை பாடியு ள்ளார் எ ன்ப து குறி ப்பிடத க்கது.

மேலும் இவர் பி ரபல தொலை க்கா ட்சியான விஜய் டிவியில் சிற ப்பா க ஒளி பரப் பாகி வரும், சூப்பர் சி ங்கர் நிக ழ்ச்சி யில் பல வரு டங்க ளாக ந டுவ ராக தனது இசை ப யண த்தை தொட ர்ந் து வரு கின்ற. மேலும் இவரது ம களா ன உ த்ரா உ ன்னி கிரு ஷ்ணன் பி சா சு திரை ப்பட த்தின் ஒரு பாட லை பாடி பல வி ருதுக ளை வெ ன்றுள் ளார் எ ன்ப து குறி ப்பிடத க்கது.

மேலும் தற்போது பல பாட ல்களி ல் பாடி வ ருகி ன்றார். இந்த நிலையில் பல பி ரபல ங்களி ன் ம னை வி மற்றும் குடு ம்ப த்தை பற்றி அ வ்வ ளவாக வெளியில் தெ ரிவதி ல்லை. தற்போது உ ன்னி கிரு ஷ்ணன் தனது குடு ம்ப த்துடன் எடு க்கும் புகை ப்படம் ஒன்று இ ணைய த்தில் ப திவிட்டு ள்ளார்.

அதில் உ ன்னி கிரு ஷ்ண ன் தனது ம க ள் உத்ரா உ ன்னி கிரு ஷ்ணன் அவ ர்கள் பார் த்திரு ப்போம் ஆனால் அவரது ம னை வியே இதுவரை யா ரும் பா ர்த்தி ருக்க வாய் ப்பு கிடை யாது. அந்த வகை யில் தற்போது புகை ப்ப டம் ஒ ன்று ரசிக ர்கள் ம த்தி யில் வைர ளாகி கொண்டு வருகி ன்றது…