“பிரபல இசையமைப்பாளர் வீட்டில் வெடித்த குடுமிப்பிடி சண்டை”…!! விவாகரத்து வரை செல்லும் அழகிய காதல் ஜோடி..!! அட கடவுளே..

ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையில்  திருமணம் வி வா கர த்து இவையெல்லாம் அனைவரும் வாழ்க்கையிலும் வந்து போ னாலும் பிரபலங்களுக்கு ஏ ற்படும் இது போன்ற நிகழ்வுகள் கூ டுதல் கவனத்தை பெ றுகின்றன உ ருகி உ ருகி காதலித்து ஒரே ஆண்டில் வி வா கர த்து ஆன ஜோடிகள் திரையுலகில் ஏ ரா ளம். கணவன்-மனைவிக்குள் ச மீப காலமாக நடக்கும் த க ரா று பார்த்து வீட்டிலுள்ளவர்கள் தலையை பி ச்சு க் கொ ண்டு கு றையாக இ ருக்கிறார்களாம்.

பல முன்னணி நடிகர்களின் படங்களுக்கு இசை அமைத்து விருதுகளைக் கு வி த்து வரும் இவர் நடிக்க வந்ததிலிருந்து பி ர ச் ச னை தான். நடிகைகளுடன் ஊர் சுற்றுவது பார்ட்டி என குதூகலமாக இருக்கும் இவரின் ஆட்டம் நாளுக்கு நாள் அ தி க மாகிக் கொ ண்டே செல்கிறது சமீபத்தில் ஹாலிவுட்டிலும் கா ல் ப திக்க இ ருப்பதால் மனைவிக்கு கூடுதல் எ ரி ச் ச லை உ ண்டாக் கியுள்ளது.

இதனால் பஞ்சாயத்து என்று வீட்டில் உள்ள பெ ரிய த லை களை வைத்து நியாயத்தை சொல்லியுள்ளார் நடிகரின் மனைவியை ச மா தா னம் குடும்பத்தினர் வெ யிட் ப ண்ணுங்க எல்லாம் சரியாகி வி டும் என்று சமாதானம் செ ய்து ள்ளா ர்களாம். ஆனாலும் எப்போது வே ண்டு மா னா லும் இருவரின் வி வா கர த்து செ ய்தி காதுக்கு வரும் என்று அந்தக் குடும்பத்துக்கு நெ ரு க் கமா னவர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.