‘பாய்ஸ்’ திரைப்படத்தில் நடித்த இவரை ஞாபகம் இருக்கா.? அட, கொ டுமையே இவருக்கா இப்படி ஒரு நிலை.? நீங்களே பாருங்க..!

த மிழ் தி ரையு லகில் பிரபல இய க்குன ர் சங்கர் ஒருவர். ஷங்கர் மற்றும் அவரது குழு வினர் தயாரித்த நா டக மேடை நிகழ் ச்சிகளை த ற்செ யலாக பார்த்த எஸ். ஏ. சந்திரசேகர் திரை க்கதை எழு த்தாள ராக திரைத் துறையில் நுழை ந்தார். அவர் ஒரு நடிகராக விரு ம்பி னாலும், அதற்கு பதிலாக ஒரு இய க்குநரா கத் தே ர்வுசெ ய்து இ ந்திய சினிமாவில் முன்னணி இய க்குந ர்களில் ஒ ருவரா னார். அதன் பிறகு ஜெ ன்டி ல்மேன் திரை ப்பட த்தில் இயக்குநராக அ றிமுகமா னார். அவர் இந்தியாவின் அ திக சம் பளம் வாங்கும் திரைப்பட இய க்குன ர்களில் ஒருவர்.

அந்த வகையில் இயக்குனர் சங்கர் இய க்க த்தில் வெளியான திரைப்படம் தான் பாய்ஸ். இந்த திரை ப்பட த்தில் நடிகர் சித்தார்த், பரத், நகுல், மணிகண்டன், தமன் மற்றும் ஜெனிலியா ஆகியோர் இந்த படத்தில் நடித்து இரு ப்பார் கள். மேலும் முக்கிய க தாபா த்திர த்தில் நகைச்சுவை நடிகர் விவேக் அவர்களும் நடி த்திருப் பார்கள். மேலும் இந்த பட த்தில் ஷங்கர் இயக்கிய மாபெரும் வெற்றி பெற்று வ ருகி ன்றது.

இந்த திரை ப்பட ம் அ துமட் டுமல் லாமல் இந்த பாய்ஸ் திரைப்படம் பல்வேறு ச ர் ச்சை களை ச ந்தித் தது. பாய்ஸ் திரை ப்பட த்தில் நடித்த அனைவருமே த மிழ் சி னிமா வில் பெரிய கிடை த்திரு க்கிறது செ ன்றுவி ட்டனர். நடிகர் சித்தார்த் த மிழ்,தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் பல மொழி படங்களில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக தி கழ் ந்து வருகி றார்.

அதேபோல் நடிகர் பரத், நகுல் இருவரும் பெரிய ஹீரோ ஆகி வி ட்டா ர்கள். தமன் பெரிய இ சைய மைப்பா ளராக மா றிவி ட்டார். ஆனால் இவ ர்க ளுடன் நடித்த ம ணிகண் டன் மட்டும் எ ன்னவா னார் என்று பல ருக் கும் தெ ரியா மல்.? இருந்த நிலையில் பாய்ஸ் படத்தில் நடிக்க ம ணிகண் டனுக்கு அ வ்வள வாக ஆசை இ ல்லை யாம்.? ஏதோ நண்பர்கள் சொ ல்கிறா ர்கள் எ ன்பத ற்காக அடிஷனுக்கு செ ன்றுள் ளார். ஆனால் அவரது சித்தம் அந்த ஆடைகளில் இவர் தே ர்ந்தெ டுக்க ப்பட்டார். மேலும் பாய்ஸ் திரைப்படமும் அவருக்கு நல்ல ஒரு வரவே ற்பை தந்தது.

Actor Manikandan @ Kadhal 2014 Movie Team Interview Photos

அதன் பின்னர் நடிகர் பரத் நாயகி சந்தியா நடிப்பில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் தான் கா த ல். அந்த பட த்தில் முதலில் மணிகண்டனை தான் நடிக்க கே ட்டுள் ளா ர்கள். ஆனால் ஏதோ ஒரு சில கா ரண த்தால் அந்த வா ய்ப் பு அவ ருக்கு கி டைக்கா மல் போ ய்வி ட்டது. மேலும் இவர் அதிக கு டி ப்பழ க்க த்தி ற்கு அடி மையா கி சமிப த்தில் கொடுத்த பே ட்டி யில் தெ ரிவி த்துள் ளார்.

Actor Manikandan in Kadhal 2014 Tamil Movie Stills

மேலும் சி னிமா வில் எவ்வளவு பேருக்கு வா ய்ப்பு கள் கிடை க்கா மல் போரா டிக் கொ ண்டிரு க்கின்றா ர்கள். அந்த வகையில் இவருக்கு அந்த வா ய்ப் பு கிடைத்தும் அதை த வற வி ட்டுவி ட்டார் என்று ப லரும் வி மர்சி த்து வ ருகின்றா ர்கள். இவர் கடைசியாக 2014 ஆம் ஆண்டில் ஒரு படத்தில் நடி த்தார்.

இவர் மொத்தம் இதுவரை 8 பட ங்க ளில் மட்டுமே நடி த்து ள்ளார். இவர் தற்போது கோ டம்பா க்கத் தில் உள்ள தனது வீட்டில் வ சித் து வருகி றார். ஒருவேளை இவர் கா த ல் பட த்தி ல் நடி த்திரு ந்தா ல். தற்போது ஒரு பெரிய இ டத்தி ற்கு சென்று இருக்க வா ய்ப் பு இரு க்கி ன்றது என்று பலரும் வி மர்சி த்து வரு கின்றா ர்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!