பல பெ ண்க ளை ஏ மா ற் றிய காசி.. நடிகையு டன் இ ருந்த வீடியோ ஆ தா ரம் சி க்கி யது..! மா ட்டி கொ ண்ட அவன் தந்தை..!

கல்லூரி மாணவிகள், இளம் பெண்கள் மற்றும் திருமணமான பெண்கள் என, சமூக வலைத்தளங்கள் மூ லமாக தொ டர் பு கொண்டு காதல் வ லை யில் சி க்க வை ப்பது அ வரது பா ணி என்பதை நாம் அ றிந் தி ருப் போம். இந்நிலையில் காசியால் பா தி க்கப்ப ட்ட பெண் ஒருவர் கொ டுத்த பு கா ரின் பே ரில் அவரை பொ லிசார் கைது செ ய்தனர்.

இந்த நிலையில் காசியுடன் நெ ருக் கமாக இ ருந்த நடிகை யார்? VIP-களின் மனைவி யார்? என்பது தெ ரி யாத நிலையில், அதற்கான ஆ தா ர ங் கள் தற்போது சி க்கி உ ள்ளதாம்.

காசியின் Laptop-களில் த டய ங்க ளை அவரது அப்பா, அ ழித் த தாக சொ ல்லப்ப ட்ட அனைத்து த டய ங்க ளும் ம றுப டி யும் மீ ட்க ப்ப ட்டு வி ட்ட தாம்.
ஏற்கனவே இந்த வ ழக் கில் தங்கபாண்டியன் கைது செ ய்ய ப்ப ட்ட நி லையில் தற்போது வி சார ணை பி டி அ திக ரிக் கப் ப ட்டுள்ளது.

இதன் கா ரண மாக இந்த வ ழக் கில் தி டீர் தி ருப் ப மாக த டய ங்க ளை அ ழித் த தாக காசி தந்தையின் பெ ய ரை யும் கு ற்ற வாளி ப ட்டி ய லில் பொ லிசார் சே ர்த் து ள்ளனர்.இது தொ டர்பான வி சார ணையில் மேலும் பல த கவ ல்கள் வெ ளியாகும் என எ தி ர் பார் க்கப்ப டுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.