நித்யானந்தா கூப்பிட்டால் கண்டிப்பா போவேன்..!! “virgin பெண்களை தான் நித்யானந்தா ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுத்துகிறார்” மீரா மிதுன் பகீர் பேட்டி..!!

நாம் அன்றா டம் இ ணையத்தில் பல வி தமான வி ஷ ய ங்க ளை கே ள்வி ப்ப டுகிறோம் கு றிப்பாக நம் மு டைய அணைத்து தே டல்களும் சினிமா, சீரியல், தொலைக்காட்சி பிரபலங்கள் அவர்களை ப ற்றி தான் இருக்கும். இந்நிலையில்  பிக்பாஸ் பிரபலம் மீரா மிதுன் எப்போதும் எ தா வது ஒரு ச ர் ச் சை யில் சி க் கிக் கொ ள் கிறார். மி ஸ் ச வுத் இந்தியா ப ட்டம் தொ டங்கி பல ச ர் ச் சை களை அவர் ச ந்தி த்து ள்ளார்.

இந்நிலையில் ச மீப த்தில் அவர் அ ளித்த பேட்டி ஒன்றில் தனக்கு நித்யானந்தா பேச்சு பிடிக்கும் என கூ றியுள்ளார். மேலும் அவர் கூ ப்பி ட்டா ல் நி ச் ச யம் போ வேன் என கூ றியுள்ளார். அது மட் டுமி ன்றி v ir gin பெண்களை தான் தே ர்ந் தெ டுத்து நித்யானந்தா ஆ ன் மீ க த் தி ல் ஈ டுப டுத்து கிறார், க ன் னி த் த ன் மை யுடன் இருக்கும் பெண்களுக்கு ச க் தி அ தி கம் எனவும் கூறியுள்ளார் மீரா மிதுன்.

மேலும் அவரை பே ட்டி எ டுத்தவர், ‘நீங்க v ir ginஆ?’ என கேட்க, ‘ஆம்.. வேணும்னா v irg in ity டெ ஸ்ட் எ டுத்து கா ட்ட வா’ என கே ட்டு ள் ளார் மீரா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!