துணையை இ ழ ந்த லவ் பேர்ட்ஸ் பறவையின் க டை சி வினாடி… கண்களை கு ள மா க்கு ம் காட்சி

அனேகமாக சிலர் வீடுகளில் அழகையும், ரம்மியத்தையும் இந்த லவ் பேட்ஸ் தந்து கொண்டு இருக்கும். இதுவும் ஒரு சாதாரண பறவை தான். ஆனால் ஏன் இவைகளுக்கு லவ் பேட்ஸ் என்ற பெயர் வந்தது. எல்லாம் காதல் தான். இவை தமது ஜோடிகளுக்குள் காட்டும் காதல் அதீதமானது. கூட்டில் இருந்தாலும், வெளியில் சுதந்திரமாக இருந்தாலும் சரி எப்போதும் ஜோடியாகவும், அதிகமாக ஒன்றை ஒன்று கொஞ்சிக் கொண்டும் இருப்பதாலே இப்பெயர் வந்துள்ளது. பெரும்பாலும் இணை இ ற ந்துவிட்டால் இன்னொரு இணையை சேருவது மிக மிக குறைவு. பெரும்பாலும் இதன் ஜோடியும் இ ற ந் துவிடுமாம்… அவ்வாறு தனது இணை இ ற ந் துவிட்டதால் தன் உ யி ரை யும் மா ய் த்துக் கொண்ட பறவையின் கா ட் சியே இதுவாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!