திருமணம் முடித்த வா லிப ர் கா தலின் பெ யரில் 17 வயது சி.று.மி.யை க ர்ப் பம் ஆக்கிய அ தி. ர் ச்சி த க வ ல் !!

தமிழகத்தில் 17 வ யது மா.ண.வி 8 மாதம் க.ர்.ப்.ப.மா.க இருக்கும் நிலையில் அதற்கு காரணமான கட்டிட தொழிலாளி கை து செய்யப்பட்டுள்ளார் மதுரையை சேர்ந்தவர் தங்கபாண்டி.

கட்டிட தொழிலாளியான இவருக்கு 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் திருமணம் ஆனது. இந்த நிலையில் தங்கப்பாண்டி திருமணமானதை ம றைத்து பக்கத்து ஊரைச் சேர்ந்த +2 மா.ண.வி.யை கா தலிப்பதாக நா டகமாடி வந்துள்ளார்.

அந்த மா.ண.வி.க்.கு வ.ய.து 17. தங்க பாண்டி குறிப்பிட்ட மா.ண.வி.யை தி ருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆ சை வா ர்த்தை கூறி அ வரிடம் த.வ.றா.க ந டந்து கொ ண்டிருக்கிறார்.

இதன் காரணமாகச் சி.று.மி தற்போது 8 மாத க ர்ப்பிணியாக உள்ளார் என்றும் கு ற்றச்சா ட்டு எ ழுந்துள்ளது. சி.று.மி.யி.ன் உ டலில் மா ற்றத்தைக் கண்ட பெற்றோர் க ர்ப்பம் குறித்து வி சாரித்த போது நடந்த சம்பவத்தைப் பெற்றோரிடம் அவர் கூறியுள்ளார்.

இதை கேட்டு அ தி ர்ச் சிய டைந்த பெற்றோர் பொ லி சி ல் பு.கா.ர் அளித்தனர். இதன் பேரில் போலீசார் வி சாரணையை தொடங்கினர். வி சாரணையில் தங்கப்பாண்டி தி ருமண ஆ சை கா ட்டி மா.ண.வி.யை சீ.ர.ழி.த்.த.து தெரியவந்தது.இ தையடுத்து இ ளைஞர் தங்கப்பாண்டியை போ.க்.கோ வ ழக்கில் கை து செ ய்த போ லீசார் வி சாரணை க்கு பி ன் நீ திமன்ற த்தில் ஆ ஜ ர் படுத்தி சி.றை.யி.ல் அ.டை.த்.த.ன.ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.