சினிமாவில் இருந்து கா ணா மல் போன நடிகர் ஜீவன்..!! த ற்போது என்ன செய்கிறார் தெரி யுமா.? வி யப்பூ ட்டும் உண் மை தக வல் உள்ளே..!!

நடிகர் ஜீவன் தமிழில் 2002ஆம் ஆண்டு வெளியான யு னிவ ர்சிட் டி என்ற படத்தின் மூ லம் நடிக ராக அ றிமுக மானார். அதன் பின்னர் நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளி யான கா க்க காக் க படத் தில் வி ல் ல னா க நடித்து அ சத்தியிரு ப்பார். மேலும் அந்த படம் இவருக்கு வா ழ்க்கை க்கு மிகப் பெரிய தி ருப்பு முனை யாக அமை ந்த படம்.

அந்த படத்தை தொ டர்ந்து இவர் நடி த்த தி ருட்டு ப்பய லே நான் அவனி ல்லை போன்ற படங்கள் நல்ல வர வேற் பை பெற்றது. அதனை தொட ர்ந்து நெக ட் டி வ் கதா பாத் திரங்க ளில் நடித்து வந் தார் நடிகர் ஜீவன்.

அதன் பின்னர் ஹீ ரோ வாக நடிக்க மச் சகா ரன் போன்ற ப டங் களில் தோ ல் வி பட மாக அமை ந்தது. இறுதியாக தமிழில் 2015ஆம் ஆண்டு அ திபர் என்ற படத் தில் நடித் திருந்தா ர். இந்த நிலையில் ஜீவன் நான்கு ஆ ண்டுகளு க்குப் பிறகு அசரீரி என்ற படத்தில் நடிக்க ஒப் பந்தமா கியு ள்ளார்.

புது முக இயக்குனர் ஜிகே இயக்குனர். மேலும் இந்த படத் திற் காக மற்ற ந டிக ர் ந டிகை கள் தொ ழில் நுட்ப கலை ஞர்கள் தே ர்வு ந டை பெற்று கொண் டிருக் கிறது என்ற தகவல் வெ ளியாகி உள் ளது.

இந்த படம் அ றிவி யல் எவ்வாறு ஒரு குடும் பத்தி ற்கு ஒரு உ ண ர்வு போரா ட்ட த்தை உரு வாகிறது என்பதை மை யமா கக் கொண்டு இப்ப டம் உரு வாக் கப்படு கிறது…

Leave a Reply

Your email address will not be published.