சத்தமி ல்லா மல் பிரபல நடிகை திருமண ம் செய்து கொண்டார்..!! அட இந்த பிரபல இயக்குனரா.? பு கைப்படத்தை பார்த்து ஷா க்கா ன ர சிகர் கள்..!!

இந்த ஊரடங்கு நேரத்தில் பல நடிகைகள் யாரு க்கும் தெரி யாமல் அவர்களுடைய கு டும்ப த்தை மட்டும் அழித்து தி ரும ண ம் செய்து கொ ண்டு விடு கிறார் கள். அந்த வகையில் சினிமாவுக்கு வந்த இப்போது தனக் கென ஒரு ரசி கர் வ ட்டத்தை உரு வாக்கி கொ ள்ளும் தி றமை ஒரு சில நடிகை களுக் கு மட்டுமே உண்டு.

அப்படிப் பட்டவர் களில் ஒருவர் தான் நடிகை யாமி கவுதம். இவர் த மிழில் கௌரவம் நடிகர் ஜெய்யுடன் தமி ழ் சொல்ல னும் தனியார் அ ஞ்சலும் என்ற படங்களில் நடித்து பிர பல மானவர் தான் நடிகை யாமி கவுதம்.

இவர் இந்தியாவில் உள்ள பல மொழிகளில் நடித்து வந்தார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. நடிகை யாமி கவுதம் 32 வயதாகிறது. அந்த சில வருடங் களுக்கு ஹிந்தி சினிமாவில் பிரபல நடிகை யாக வலம் வந்து கொண் டிருக்கி றார்.

ஹி ந்தியி ல் பல வெற்றி படங்களை கொடுத்த இயக்குனர் ஆதித்யா என்பவரை கா த லி த் து தி ரும ணம் செய்து கொண்டார். நீண்ட நாட்க ளாகவே இவர் களு க்கும் கா த ல் வாழ் ந்து வந்த தாகவும் அடிக் கடி இரவு நே ரங்க ளில் ஊ ர்சு ற்றி வந்த தாகவும் பல செய்திகள் வெளி வந்து கொண் டிருந்தது.

அதனால் இதெல்லாம் வழக் கம் போல் வ தந் தி கள் தான் என ப லரும் வி ட்டு விட் டார்கள். அந்த வகையில் தற்போது இருவரும் ர கசிய தி ரு ம ண ம் செய்து கொண் ட பு கைப்பட ங்கள் வெளியாகி உள்ளது.

அதை பார்த்த ரசிகர்கள் பெரும் சோ கத் தில் ஆ ழ்ந்து ள்ளனர். மேலும் நடிகை யாமி கவுதம் இன்னும் சிறிது கா லம் சினி மாவில் இருந் திருந்தால் மிகப் பெரிய ஒரு நடிகை யாக வந் திருக் கலாம் என்ற அவ ருடைய வ ட்டார த்தில் பே சப்படுகி றது. இதோ அவர் களின் தி ரு ம ண புகை ப்ப டம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!