கொ ரோ னா த டுப் பூ சி போட்டுக் கொண்ட சிறிது நேரத்தில் ம யங் கி வி ழுந்த செ விலி யரால் ப ரபரப்பு!!

அமெரிக்காவில் கொ ரோ னா த டு ப்பூ சி யை போட்டு கொண்ட செவிலியர் ஒருவர், சிறிது நேரத்திலேயே ம.ய.ங்.கி வி.ழு.ந்.த சம்பவம் ப ர ப ர.ப்.பை ஏ ற்படுத்தியுள்ளது.

அமெரிக்காவின் ஃபைசர், ஜெர்மனியின் பயான்டெக் நிறுவனங்களின் கொ ரோ னா த.டு.ப்.பு மருந்து பலகட்ட ப ரி சோ தனைகளுக்கு பிறகு, தற்போது அமெரிக்க மக்களுக்கு செலுத்தபட உள்ளது.

இந்த நிலையில் டெ ன் னிசி பகுதியை சேர்ந்த டி ஃப் னி டோ வர் என்ற செவிலியர் முதன் முதலாக கொ ரோ னா த டுப் பூசியை போட்டுக் கொண்டார். தனக்கு போடப்பட்ட அந்த ஊசி குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது தி.டீ.ரெ.ன பாதியில் எழுந்து நின்றார்.

செய்தியாளர் முன்பு த.ள்.ளா.டி.ய.ப.டி.யே தன் த.லை.யை பி.டி.த்.து கொண்டு, ஐ ஆம் ஸா ரி என்று கூறியவாறே, ம.ய.ங்.கி கீ.ழே வி.ழு.ந்.தா.ர். அ.வ.ர் ம.ய.ங்.கி வி ழு ம் வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி ப.ர.ப.ர.ப்.பை ஏ ற்படுத்தியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.