கிளிக்கு அழகாக முத் தம்கொடுத்து கொஞ்சி விளையாடும் குட்டிக் குழந்தை.. வை ரலாகும் வீடியோ இதோ…

ஒருவர் ஒரே விசயத்தை திரும்ப, திரும்பப் பேசினால் சொன்னதைச் சொல்லும் கிளிப்பி ள்ளை என கிராமத்தில் பழமொழி சொல்வதைக் கேட்டிருப்போம். அப்படி சொல்வதுபோலவே கிளி நன்றாக பேசக் கூடியது.

மனிதனையும், பிற உ யிரி னங்களையும் வேறுபடுத்திக் காட்டுவதே நம் பேச்சுத்திறன் தான். அந்த வகையில் மனிதர்களுக்கு இணையாக கிளிகளும் முறையான பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டால் பேசக் கூடியவைதான். கிளிகளைப் பொறுத்தவரை நாம் ஒரு விசயத்தை சொல்லிக்கொடுத்தால் ஞாபகமாக வைத்திருக்கும். அப்படியே சொல்லியும் காட்டும். அந்தவகையில் கிளி மனிதர்களோடு மிகவும் நெருக்கமாக வாழும் பி ராணி ஆகும்.

இங்கேயும் அப்படித்தான். ஒருவர் தன் வீட்டில் கிளி வளர்க்கிறார். பொதுவாக கிளி மிகவும் புத்திக்கூர்மை மிக்கது. தான் வளர்க்கப்படும் வீட்டில் இருக்கும் அனைவரிடமும் மிகவும் அன்பாகப் பழகக் கூடியதும் ஆகும். இங்கேயும் அப்படித்தான். ஒரு கிளி தன் வீட்டில் இருக்கும் குட்டிக்குழந்தைக்கு அழகாக முத்தம் கொடுக்கிறது. மனிதர்களைப் போலவே கிளியும் குழந்தையின் அருகில் போ ய் பாசத்தில் முத்தம் கொடுக்கிறது. இணையத்தில் வைரலாகும் இந்தக் காட்சியை பார்த்து பலரும் ஆ ச்சர்யத்தில் மூ ழ்கியுள்ளனர். இதோ அந்த காணொலி…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *