காருக்குள் கதறி அழுத நடிகர் விஜய்.!! 1200 கோடி சொத்துக்கள் எப்படி சம்பாதித்தார்.?? வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்..!!

நடிகர் விஜயின் சொத்து விவரங்களை  கையில் வைத்துக் கொ ண்டு தான் பனையூர் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் கி டுக் கிப்பி டி போ ட்டு இருக்கின்றனர் என்ற தகவல் வெ ளியா கி பரபரப்பை ஏ ற்படு த்தி இருக்கிறது.

நடிகர் விஜயை  தங்களது காரில் அ ள்ளி க் கொ ண்டு சென்னை ப றந்த போதும், பனையூரில் ந டந்த ச ம்பவ ங்கள் பற்றியும் விசாரித்தால் தி டுக்கி டும் காட்சிகள் அ ரங்கே றி இருப்பது தெ ரிய வந்துள்ளது. திரையுலகமே இப்போது இந்த ரெ ய் டு ப ற்றியும், விஜயை ஹே ண்டில் செய்த வருமான வரித்துறை ப ற்றியும் உள்ளுக்குள் ப தறி வருகின்றனர். பிகில் பட இசை வெ ளியீ ட்டில் இருந்து தொ டங்கு கிறது இந்த கதை.

விஜயை தலையில் வைத்து கொ ண்டா டும் ரசிகர்கள், அர்ச்சனா கல்பாத்தி ஆகியோர் போ ட்ட டுவிட்டர்கள் தான் இப்போது வே ட் டு வைக்க காரணமாக அமைந்திருக்கின்றன. பிகில் வியாபாரம், வசூல் நிலவரம் என்று தகவல்கள் நினைத்து பார்க்க மு டியா த அளவுக்கு இருக்க ஸ்கெட்ச் போட்டியிருக்கிறது வருமான வரித்துறை. மொத்தம் 13 டீம்கள், 150க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் என  பி ளா னுடன் க ளத்தில் கு தித் த ஐடி நிர்வாகம், ஒரு பக்கம் அன்புச்செழியனையும், மறுபக்கம் விஜயையும் நோ க் கி ந கர்ந் தது.

அதனால் தான் நே ரடி யாக மாஸ்டர் படப்பிடிப்பு நடை பெ ற்று வரும் நெய்வேலிக்கே சென்றே  ஆரம்பித்தது. சொந்த காரில் படப்பிடிப்பு மு டிந் தவு டன் வருவதாக கூறிய விஜயிடம்  கா ட்டிய டீம், நே ராக தங்களது இன்னோவா காரில் சென்னைக்கு   வ ந்திரு க்கிறது. பின்னர் நேராக பனையூர் ப ங்களா வில் வி சார ணையை ஆ ரம்பி த்து இருக்கிறது. மெ துவாக, இ யல் பாக விஜய் விசாரணையை எ திர் கொ ள் ள…ஒரு க ட்ட த்தில் சொத்து பட்டியலையும், அதற்கான ஆவணங்களையும் கொ த்தா க தூ க் கி போ ட்டு ள்ளனர்.

சென்னை, மும்பை, இலங்கை, கூர்க் என வாங்கி போ டப்ப ட்ட கோடிக் கணக்கான ரூபாய்க்கான சொத்து ஆவணங்கள், அதற்கான ஆதாரங்கள் என விஜயிடம் கா ட் டி இருக்கின்றனர். இ யல் பாக இருப்பது போல கா ட் டிக் கொ ண்ட விஜய் அ ப்படி யே ஷாக் ஆ கி… சில நிமிடங்கள் பேச மு டியாமல் தி ண றி வி ட்டா ராம். ஒன்றல்ல… இரண்டல்ல.. 25 ஆண்டுகளாக நடித்து சம்பாதித்தது என்று ஒரு க ட்ட த்தில் அ ழாத கு றையாக பேசிய விஜய், எவ்வளவு வரி, பெ னா ல்டி என்று சொல்லுங்கள்..

க ட்டி வி டு வதாக உ று தி அ ளித் தாராம். அதன் பிறகே… மெல்ல மென்மையான போ க்கை க டைபி டித்த அ திகாரிகள்… உ யர திகா ரிகளுக்கு சொல்ல வருமான வரித்துறையின் அ றி க் கை ரெ டியாகி ரிலீஸ் ஆ கியி ருக் கிறது. தமது 1200 கோடி ரூபாய் சொத்து ப ற்றி ய தகவல்களை ஐடி துறை  வை த்தி ருந்ததை க ண் ட விஜய் அ திர் ந் தே போ ய்வி ட்டா ராம். அவரது மனைவியிடமும் வெ ளிநாட் டு சொத்து மு தலீ டுகள் ப ற்றி கே ட்க ப்பட.. அவரும் ஷா க்கா கி வி ட்டா ராம்.

எ ல்லாம் மு டிந் த பிறகு… பேக்கப் என்ற அதிகாரிகள்… வி ரை வில் ம ற்ற விசாரணைகளுக்காக அழைப்பார்கள் என்றும் ஒ த்து ழைக்க வேண்டும் என்றும் கூறி இருக்கின்றனர். அதன்பிறகே ஓ ர ளவு நா ர்ம லாகி மாஸ்டர் படப்பிடிப்பில் க லந் து கொ ள் வ து பற்றி படப்பிடிப்பு குழுவிடம் தெ ரிவி த்து வி ட்டு…. இப்போது படப்பிடிப்பிலும் கலந்து கொ ண்டு ள்ளா ராம்… !

இனி சிறிது காலம்… சினிமா தொ டர்பா ன விழாக்கள், அ றிக் கைகள், பேட்டி, பேச்சு என எ ல்லாத்துக்கும் ஒரு  வைத்திருப்பதாக தகவல்கள் வெ ளியா கி இருக்கின்றன… ஆக விரைவில் ஐடி விசாரணையின் தா க்க ம் அ ப்பட் ட மாக தெரியவரும் என்கின்றனர் வி வர மறி ந்தவர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.