காதலன் ஏ மாற் றியதால் த ற்கொ லை செ ய் துக் கொ ண்ட சீரியல் நடிகை..!! வெ ளியான அ திர் ச்சி தகவல் ..!!

சீரியல் நடிகை ஜான்சி,  காதலன் சூ ர்யா ஏ மா ற்றி யதன் து க் கம் தா ங்க மு டியா மல், க டந்த வாரம், அவருடைய வீட்டில் த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண் டார். இவரின் இந்த மு டி வுக்கு அ வரு டைய காதலர் சூ ர்யா தான் கா ரணம் என ஜான்சியின் பெ ற்றோ ர்,  கா வல் நி லை யத்தில் பு கா ர் கொ டு த்த னர். இதனால் ஜான்சியின் த ற் கொ லை கு றித் து போ லீசார் தொ டர் ந்து வி சார ணை செ ய்து வ ந்தனர்.

வி சார ணைக் காக ஜான்சி ப யன்ப டுத் திய ஐ போன்  ஆ கி யவ ற்றை கை ப்ப ற்றி அதில் ஜான்சி யார்?  யாருக்கு போன் பே சியு ள்ளார்  கு றித்த அ ழை ப்பை சே க ரித் தனர்.  அதில் ஜான்சி  காதலர் சூ ர்யாவிடம் பே சிய தும், அவருக்கு போன் செ ய்த தும் தெ ரிய வ ந்தது. மேலும் போ லீசார் ஜான்சியின் காதலர் சூ ர்யாவிடம் இது கு றி த்து வி சார ணை செ ய்த னர். இந்த ச ம்ப வம் கு றி த்து சூ ர்யா கூ றுகை யில் தனக்கு ஜான்சியை  10 மா தங் களாக ம ட்டு மே தெ ரியும்.

இ ருவரும்  காத லித் தோ ம். ஜான்சி தன்னை தி ருமணம் செ ய்து கொ ள்ளு மாறு கூ றிய தற்கு,  தன் த ங் கை தி ருமணம் மு டிந்து கா தலைப் ப ற்றி வீட்டில் சொ ல்வதாக கூ  றி னேன். மேலும் ஏ ற்க னவே, ஜான்சியை தன்னு டைய தா யா ரிடம் தோழி என அ றி முகப் ப டுத் தியு ள்ளதா கவும் கூ றினார்.  மேலும் என் தா யா ர் எனக்கு பெண் பா ர்ப்ப தாக ஜான்சியி டம் கூ றி யதா ல், அவர் அதைப் ப ற்றி யே யோ சி த்து ம ன மு டை ந்து கா ணப்ப ட்டா ர்.

அவருக்கு நான் ஆ று நாட்களுக்கு மு ன்பு போன் செ ய்த போது அவர் எ ன்னுடைய போன்  எ டுக்கவி ல்லை. பி ன்னர் வேலையில் நான்  இ ருந்ததா ல்,  ஜான்சியின் போனை என்னால் எ டுக்க மு டிய வில்லை. எனக்கு பல மு றை மு யற் சி த்தும் போனை எ டுக்கா ததால், அவர் த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண்டி ருக்க லாம் என கூ றியு ள்ளார். அதேபோல் நான் ஜான்சியை ஏ மா ற்றவி ல்லை என்றும் சூ ர்யா கூ றியு ள்ளார்.

சூ ர்யா இ ப்படி கூ றினா லும்,  ஜான்சியின் பெ ற் றோ ர் கூ று கை யில் சூர்யா ஜான்சி ஏ மா ற்று வது போ ல் ம ட்டு மே ந டந்து கொ ண்ட தாகவும்,  ஜான்சி ச ம்பா தி த்த ப ணத் தைக் கொ ண்டு சூ ர்யாவி ற்கு ஒரு ல ட்ச த்தி ற்கும் மேல் மதிப்பு கொ ண்ட இ ருச க்கர வா கனம் வா ங்கி கொ டுத்து ள்ளதா கவும்,  திருமணத்து க்குப் பின் ந டிக்க கூ டாது என வ லியுறு த்தியதால் ம ன மு டை ந்து ஜான்சி த ற்கொ லை செ ய்து கொ ண்ட தாக கூ றியு ள்ளார். ஜான்சி இந்த மு டிவை  மு க்கி ய கா ர ணம் , காதலர் தான் என ஜான்சியின் அம்மா தெ ரிவி த்து ள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.