என்னது..! பிக் பாஸ் ஜூலிக்கு கல்யாணமா..?? மாப்பிள்ளை யாரு..? இவ்ளோ அழகா இருக்காரு, இவர் தான் மாப்பிள்ளையா..??

இன்றய கா லக ட்டத்தில் நம்முடைய பொ ழுது போ க்காக இருப்பது தொலைக்காட்சி தான் என்பதை யா ராலும் ம றுக்க மு டியாது. குறிப்பாக வீட்டில் இ ருக் கும் பெண்களுக்கு அது தான் மு ழு நேர பொழுது போ க்கு. பல வி த மா ன நிகழ்ச்சிகள் அதில் ஒ ளி ப ரப்ப ப டுகிறது. இந்நிலையில்  தமிழ் சின்ன த்தி ரையில் உ லக நாயகன் கமல்ஹாசன் தொ குத் து வ ழங் கிய பிக் பாஸ் நி கழ் ச்சி யின் மூன்றாவது சீசனில் க லந் து கொ ண்டு பி ரப லமா னவர் ஜூலி.

பிக் பாஸ் ஜூலி வெ ளியி ட்ட போட்டோவை பார்த்த நெ ட்டி சன்கள் என்னமா கல்யாணமா? என கே ள்வி கே ட்டு வருகின்றனர்.  பிக் பாஸால் ரசிகர்களிடையே க டு மை யான வி மர் ச ன த்திற்கு உ ள்ளா ன இவர் தற்போது தான் அதில் இ ருந்து கொ ஞ்சம் கொ ஞ்ச மாக மீ ண்டு வருகிறார். இந்நிலையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ஜூலி கல்யாண கோ லத் தில் அ லங் க ரி த்து கொ ண்டு க லந்து கொ ண்டு ள்ளார். அந்த புகைப்படத்தை வெ ளியி ட ர சிக ர்கள் எ ன்ன மா கல்யாணமா? என கே ள்வி எ ழுப் பி வ ருகின்றனர்.

இதோ அந்த பதிவு….

Leave a Reply

Your email address will not be published.