இவ்வளவு வயதான காலத்திலும் இப்படியா? கண்களை குளமாக்கும் காட்சி..

தற்போது காதல் திருமணம் தான் அதிகமாக நடந்து வருகிறது. பெற்றோர்களின் எ திர்ப்பினை மீ றி சிலர் செய்து கொள்கின்றனர். ஆனால் சிலரோ அதனை எ திர்க்க முடியாமல் த ற் கொ லை செய்து கொள்கின்றனர். ஆனால் சில குடும்பங்களில் ஆ ணவக்கொ லை களும் அரங்கேறி வருகின்றன. ஆனால் என்னதான் காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டாலும் தற்போதுள்ள ஜோடிகள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இ ரு ப்பதில்லை. ஒரு சில மாதங்களிலோ, அல்லது வருடங்களிலோ பி ரி ந்து விடுகின்றனர். இங்கு நீங்கள் காணும் காட்சி நிச்சயம் க ண்களை கு ளமாக்கும். ஆம் மிகவும் வயதான தம்பதிகள் இப்போதும் தங்களின் காதலை வி ட்டுக்கொ டுக்காமல் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!