“இளமையாகவும் அம்சமாகவும் இருக்கிறீர்கள்”..!! என்ன கல்யாணம் பண்ணிக் கோங்க..!! நடிகர் மாதவனிடம் கேட்ட 19 வயது பெண்..

நடிகர் மாதவன் அ லை பா யுதே என்ற படத்தின் மூ லம் இளம் பெ ண்களை க வர் ந்த வர், சாக்லேட் பா யாக வ லம் வ ரத் தொ டங்கினார். இ ன்ற ளவும்  ப ல ர சி கை களின் கனவு நா யகனாக இருக்கிறார். ஹிந்தியில் சீரியலில் அ றிமு கமான மாதவனுக்கு தமிழ் தி ரையு லகம் ந ல்ல பெ யரை பெ ற்றுக் கொ டுக்க தற் போது பா லி வுட் டிலும் அ ச த்தி வருகிறார்.

அ லை பா யு தே படத்துக்கு மு ன்னரே இவருக்கு திரு மண மா கி இ ருந்தா லும் இளம் பெ ண்கள் ப ல ரும் திருமணம் செ ய்து கொ ள்ள ஆ சை ப்ப ட் டனர். தற்போது மாதவனுக்கு ஒரு மகனும் உ ள்ள நி லையில், 19 வ ய து  பெ ண் ஒருவர், ஓ மை க டவு ளே மே டி தற்போதும் இ ள மை யாக வும் அ ம்ச மா க வும் இ ருக்கிறீ ர்கள் எனக்கு 19 வ ய து தான் ஆ கி றது என்னை தி ரும ணம் செ ய்து  செஞ்சிபிங்கள..?

அ ப்படி எ ன்றால் ஐ லவ் யு எ ன்றா வது சொ ல்லு ங்கள் போ தும் என்று க மெ ண்ட் செ ய்தி ருந்தார். இதற்கு சிரித்த ப டி ப தில ளித்து ள்ள மாதவன் மீண்டும்? என கே ட்டு ள்ளார், க டந்தா ண்டும் 18 வ ய து பெ ண் திருமணம் செ ய்து கொ ள்ள கேட்டது நி னை வுக் கூ ர த்த க்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.