இயக்குநர் மணிரத்னம் பட நடிகையின் நம்பரை ஆ பா ச வாட்ஸாப் கு ரூப்பி ல் ப கிர்ந்த பீட்ஸா டெ லி வரி பாய்..!! ஷா க்கா ன நடிகை..!!

ஸ்மோடோ ஸ்விக்கி போன்ற உணவு டெ லிவ ரி செ ய்யும் ஆப்பில் ப ணிப்பு ரியும் ஆண்கள் வீட்டில் த னியாய் இருக்கும் பெ ண்களிடம் உணவுக் கொ டுக்கும் வேலையில் பல சில் மி ஷ ங் களை செ ய்து வந்ததாக வீடியோக்கள் ப கி ர ப்பட்டன. அதுப்போன்ற ஒரு ச ம்ப வம் தற்போது ஒரு  நடிகைக்கு ந டந்துள்ளது.

இயக்குனர் மணிரத்னம் இ யக்கி ய “அஞ்சலி” திரைப்படத்தின் மூ லம் தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர் காயத்ரி சாய். இவருடைய ட்விட்டர் ப க்கத்தில் ம து அ ரு ந் தி ய நிலையில் ஒரு பீட்ஸா டெ லிவ ரி பாய் நின்றுக் கொ ண்டு, தன்னை பார்த்து வி ட்டு இது ஒரு நடிகையின் நம்பர் என்று அ றி ந் த வுடன் டெ லிவ ரிக்கு பயன்ப டுத்திய தன்னுடைய நம்பரை ஒரு ஆ பா ச வாட்ஸாப் கு ரூப்பில் ப கிர் ந்து ள்ளார்.

இந்த விடீயோவிற்கு மே ல் “யா ரென் றே தெ ரியாத ஒரு நபர் என்னுடைய நம்பரை ஆ பா ச வாட்ஸாப் கு ரூப்பில் ப கி ர் ந்த ப்பின் எனக்கு பல ஆண்களிடமிருந்து  போன் கா ல்க ள் வருகின்றன. இதைப்ப ற்றி வ ழக்கு ப திவு செ ய்ய ப்ப ட்டப் பின் அந்த போ லீஸ் அ திகா ரி என்னிடம் இன்னும் ஒரு வார்த்தை இதைப்பற்றி பேசவில்லை ” என்று ப திவி ட்டு ள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!